Kommunikasjon og vedtekter

Vedtekter for Vestnes Næringsforum

Vedtatt 4. desember 2001 Revidert 13.03. 2018

§ 1 Formål

Vestnes Næringsforum skal i samarbeid med Vestnes kommune og andre instanser og organisasjoner arbeide for å fremme et konkurransedyktig og allsidig næringsliv i Vestnes. Arbeidet kan være rettet både mot bedre rammevilkår og konkrete tiltak som tar sikte på å gjøre Vestnes til et best mulig lokalsamfunn hvor folk ønsker å bli boende og flytte til.

§ 2 Medlemskap

Virksomheter med forretningsadresse eller avdelingskontor i Vestnes, registrerte næringsrivende, også fra primærnæringene, kan være medlemmer i Vestnes Næringsforum. Styret kan avgjøre at også andre etter søknad skal kunne være medlemmer.

§ 3 Årsmøte

Årsmøtet er næringsforumets øverste organ. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallinga skal være skriftlig og med minst 14 dagers varsel. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt årskontingenten innen utgangen av februar. Antall stemmer som følger hvert foretak avhenger av antall ansatte i virksomheten. Hvert medlem eller foretak avgir sine stemmer i henhold til de vekttall som er angitt i vedlegg til disse vedtekter.

§ 4 Innholdet i årsmøtet

Ordinært årsmøte skal behandle årsmelding, regnskap, disponering av overskudd/dekking av eventuelt underskudd, budsjett, fastsetting av medlemskontingent, valg av styre, revisor, valgkomite og innkomne saker. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være innsendt til styret innen utgangen av februar og lagt fram for årsmøtet med styrets innstilling. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som står i innkallingen.

§ 5 Styret

a. Vestnes Næringsforum ledes av et styre som består av styreleder og 4 styremedlemmer, med 3 varamedlemmer, alle valg på årsmøtet

b. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen. Styreleder velges blant styremedlemmene for 1 år, og varamedlemmer velges for 1 år. Det er anledning til gjenvalg.

2

c. Styret er beslutningsdyktig dersom minst tre styremedlemmer (inkludert styreleder) er til stede. I slike tilfeller kreves det enstemmighet for at beslutningen skal være gyldig. Styret avgjør ellers vanligvis alle saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme

d. Styret organiserer og forestår den daglige driften. Styret kan ansette daglig leder. Dersom det er hensiktsmessig kan styret innlede samarbeid om sekretariat med andre organisasjoner eller institusjoner.

e. Styrelederen tegner foreningen og styret kan meddele prokura

§ 6 Arbeidet i styret

Styret skal arbeide aktivt for å oppfylle foreningens formål. I dette arbeidet kan styret på fritt grunnlag og i samarbeid med enkeltmedlemmer oppnevne tidsavgrensede utvalg for særskilte oppgaver. Slike utvalg gir framlegg til styret. Alle prosjekter skal være innenfor budsjett og i størst mulig grad selvfinansierende. Styret har likevel fullmakt til å disponere foreningens midler til ulike prosjekt.

§ 7 Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomite bestående av leder og 2 medlemmer. Valgkomiteen skal innen utgangen av februar avgi sin innstilling til årsmøtet for alle ledige verv.

§ 8 Endring av vedtekter og oppløsning av foreningen

Forslag om vedtektsendringer, og forslag om oppløsning med tilhørende disponering av foreningens aktiva, tillyst og grunngitt i innkallinga, kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, med minst 2/3 flertall av frammøtte stemmer.

Vedlegg (vedtatt 4. desember 2001):

Vekting av stemmetall:

Ansatte: Stemmer:

0 – 1 1

2 – 5 2

6 – 10 4

11 – 20 6

21 – 50 8

51 og flere 10

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021